Slijterij den Gouwenaar
Meer dan 500 bier

Algemene Voorwaarden en Informatie

Bedrijfsinformatie:

Btw-nummer: 852182569B01
K.vK. Nummer: 56552556
Iban Nummer: NL 18 INGB 0006 1531 82

 

Algemene voorwaarden Den Gouwen Aar Bv

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Leeftijd:
Den Gouwen Aar Bv verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

 

Informatie:
Wij als Den Gouwen Aar besteden de uiterste zorg aan de actualiteit van de gegevens op onze website en in de winkel maar onvolkomenheden en onvolledigheid in de gegevens kunnen voorkomen. Jaartallen, prijzen en afbeeldingen welke op de site en in de winkel worden weergegeven kunnen afwijken van de voorraad die wij hebben. Wij behouden het recht om de inhoud van de informatie op de website en in de winkel te wijzigen.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Den Gouwen Aar aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

 

Aanbieding:
Alle aanbiedingen van Slijterij Kuijpers zijn vrijblijvend. Aanbiedingen onder voorbehoud van onze voorraad. Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met U opgenomen en een alternatief aangeboden.

 

Prijzen:
Alle prijzen die op de website vermeld zijn, zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten en statiegeld.

 

Garantiebepaling:
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

 

Jaargangen en afbeeldingen:
De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten, importeurs en leveranciers. Het kan dus voorkomen dat wij een andere jaargang leveren dan op de website vermeld.

 

Eigendomsvoorbehoud:
Alle door Koper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Den Gouwen Aar totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Den Gouwen Aar gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Den Gouwen Aar geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

Overmacht:
In geval van overmacht is Den Gouwen Aar niet gehouden verplichtingen jegens Koper na te komen. Den Gouwen Aar is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

Toepasselijk recht:
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in Gouda.

Volg ons op:


Op de hoogte blijven? Schrijf je in!